Základní informace

Cirkulární ekonomika, green deal, uhlíková stopa, skleníkový efekt, tyto a jim podobná témata rezonují občanskou společností od západu na východ a od severu k jihu. Za všemi těmito tématy stojí ekologická recyklace odpadů tak, aby její přínos byl nejen v oblasti ekonomiky, ale, a to hlavně v oblasti postupného snižování ekologické zátěže naší přírody.

Samozřejmě, že primární snahou společnosti by bylo odpady vůbec nevytvářet a když už se nějaké vytvoří musí to být z naprosté nevyhnutelnosti, ne pro naše pohodlí a musí to být provedeno v souladu s obecně přijatými zásadami.

Se vším respektem k výše zmíněným zásadám je nutno do budoucna takto postupovat abychom předali našim potomkům celou planetu obyvatelnou. Ty zátěže, které se již vytvořily, je nutno postupně ekologicky odstraňovat s veškerými ohledy na ekologický způsob tohoto odstraňování a na zásady cirkulární ekonomiky.

V první řadě je nutno provádět materiálovou recyklaci což znamená vybrat z odpadu ty části, které je možno znovu použít stejným nebo obdobným způsobem (kovy, papír, některé plasty apod.) a zbylý odpad využít jiným, ekologicky šetrným způsobem. Zde se jedná především o chemickou recyklaci, ale také o bioplynové stanice apod. Výsledkem této činnosti je získání energie, ale také získání ropných produktů, čímž se mohou ušetřit fosilní materiály a rovněž získání některých půdních aditiv sloužících k zúrodňování polí. Všechna tato činnost slouží kromě získání výše uvedených surovin a materiálů rovněž k odstranění uhlíkové stopy a ke snížení skleníkového efektu.

Společnost Agmeco LT s.r.o. se zabývá již mnoho let chemickou recyklací, konkrétně vakuovou termolýzou. S její pomocí je možné z odpadů uhlíkaté podstaty, jako jsou plasty, ojeté pneumatiky, biomasa, kaly z ČOV atd. získat energii ať už elektrickou nebo tepelnou a další látky ropného charakteru nebo látky pevné, použitelné v zemědělství (hnojení polí, podestýlka pro velkochovy a dobytčí farmy, atd.) , ekologii (čištění vzduchu, vody apod.)