Jednoúčelová termolýzní jednotka

Na základě experimentů prováděných na univerzální jednotce s kaly z ČOV resp. s biomasou se ukázalo, že tekutá složka získaná  z tohoto vstupního materiálu je velmi nekvalitní a bylo by vhodnější ji raději vůbec nesbírat. Z hlediska množství vstupního materiálu jsou jednotlivé ČOV značně rozptýleny po ČR a bylo by proto vhodnější mít jednotky o menší kapacitě a raději mobilní. I z ekonomického hlediska je vhodnější mít zařízení jednoúčelové pro tento druh odpadu nežli drahé, velké zařízení univerzální.

Společnost Agmeco LT takovéto zařízení zkonstruovala a uvedla do provozu, zatím experimentálního. Na dalších třech obrázcích je toto zařízení zobrazeno.

Tyto obrázky jsou z místa, kde došlo k montáži celého zařízení a k prvním experimentům s ním. Jak je vidět jedná se o jednotku kontejnerového typu, tedy mobilní, Kapacita této jednotky je 100 kg vysušených kalů za hodinu. Tepelný rozklad probíhá za teploty 6000C a kaly jsou v reakčním prostoru po dobu 1 hodiny. Výstupem z této jednotky je tzv biochar, který lze použít podobně jako se používá NPK hnojivo. Lze říci, že přibližně z 50% vstupního materiálu se stane biochar. Zbylý materiál je termicky rozložen, zplyněn a tento plyn se používá pro udržování termické reakce. Při provozu není tedy potřeba dodávat již žádnou energii z vnějšku

Na dalším obrázku je vidět tento pevný výstup. V pravé části obrázku je zobrazen vstup – vysušený kal a v levé části je výstup – biochar.