Princip činnosti

Princip činnosti

Popis funkce

Začátek procesu
Po naplnění retorty se spustí vakuová dmychadla a jejich výkon je řízen tak, aby v komoře reaktoru udržel požadovaný podtlak po celou dobu procesu. Zažehnou se vysoce účinné hořáky se supernízkou emisní hodnotou NOx. Množství plynu v hořácích je regulováno podle typu reaktoru, druhu vsázky, dosažené teploty, atd. V průběhu procesu dochází k utlumení dodávky plynu neboť při dosažení teploty cca 2000C dojde k ke změně původně exotermní reakce na reakci endotermní.

Proces zplyňování
Jakmile vsázka projde vstupními hermetickými uzávěry, vstoupí do reakční komory ke zplynění. Vlastní reaktor je hermeticky uzavřená komora s konstantním podtlakem od -50 do -200mm vodního sloupce, vybavená šnekovými dopravníky, které posunují materiál v bezkyslíkovém prostředí. Hořáky pracují trvale a jejich výkon je automaticky regulován. Spaliny z hořáků omývají plášť retort zvenčí a jsou poté odváděny do komínku.

Konec cyklu
Když je vsázka zbavena plynů a par, pevný zbytek (převážně uhlík) se usadí a šnekové dopravníky vyprázdní uhlík přes hermetické uzávěry do chlazených kontejnerů. Hermetické uzávěry jsou navrženy na dlouhodobou odolnost proti netěsnosti. Jelikož se jedná o dynamický systém, šnekové dopravníky pohybují vsázkou po celý čas procesu. To zajistí úplné zplynění vsázky. Cyklus se opakuje automaticky, jak dopravník plní komoru zatímco se udržuje stálá teplota.

Úprava plynu a par vystupujících z retorty
Vzniklý plyn odchází skrz separátor mechanických nečistot (cyklon nebo filtry horkých plynů) do Venturiho nebo věžové výplňové pračky plynu kde kondensují těžké oleje. Zbylé plyny přicházejí do kondenzační věže kde se zkapalní. Nezkapalněné plyny putují nyní do dalšího tepelného výměníku ke konečné separaci kapalné a plynné fáze. Hořáky se přiškrcují když teplota dosáhla 510°C. Šoupátka se automaticky nastavují když se zvyšuje nebo snižuje průtok během procesu. Konečný produkovaný plyn má výhřevnost cca 45 MJ/m3. Část vyrobeného plynu je použita jako palivo v procesu, čímž snižuje náklady na energii z veřejných sítí. Kondenzát – olej, se v některých případech svými vlastnostmi blíží motorové naftě a lehkým topným olejům, které svými užitnými vlastnostmi dokonce převyšuje.

Úprava pevného zbytku
Posledním krokem procesu je úprava pevného zbytku. Magnetickou separací je oddělen kovový zbytek dezénu od uhlíkového zbytku. Uhlík samotný je možné využívat v gumárnách, je možné z něj dělat kvalitní černé uhlí, je možné jej použít pro přípravu kvalitního kompostu, ale je možné jej rovněž aktivovat vodní párou čímž mnohonásobně zvětší svůj objem a potom lze použít při čištění a filtraci vod, vzduchu, v klimatizačních jednotkách apod.

Jednotky, které jsou v současné době k dispozici se vyrábí o kapacitě od 250 kg/hod až po 2t/hod. Lze i různě kombinovat pro dosažení vyšší kapacity. První jednotka, která bude instalována v ČR u Velké Dobré, okres Kladno bude mít kapacitu 250 kg/hod a bude sloužit pro seznámení veřejnosti s metodou vakuové pyrolýzy. Jejím úkolem bude ukázat, že je naprosto bezpečná, bez emisí a velmi efektivním způsobem dokáže materiálově a energeticky recyklovat různé druhy odpadů které jinak představují velké nebezpečí pro naši přírodu ať již pro nás, nebo pro budoucí generace.

Malé jednotky mohou pracovat i v režimu mobilním a lze je použít tam, kde již došlo k nějaké ekologické havárii, cisterna se převrátila do příkopu apod. Jednotky, jako ta, na další obrázku nemusí být nutně od střechou.